VVEplaats adviseert & informeert appartementseigenaren en professionals. Wie te maken heeft met een Vereniging van Eigenaren krijgt eveneens te maken met communicatie, juridische stukken (bijv. Akte van Splitsing), onderhoud en wetgeving.

Wie onbekend is met deze VvE materie komt vroeg of laat voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld onnodige en/of hoge VvE bijdragen, (gezamenlijke) aansprakelijkheid en in extreme situaties zelfs cel- of taakstraffen.

We helpen u graag om dit te voorkomen en u wegwijs te maken in de VvE materie. We zijn onafhankelijk en werken praktijk- en oplossingsgericht.

 

VVEplaats-auto-1

VvE-advies-VVEplaats

VvE-boeken-VVEplaats

VvE-cursus-VVEplaats

VvE-voorlichting-VVEplaats

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang GRATIS onze VvE CHECKLIST met 30 controlepunten

(verplicht)
heer mevrouw 

Uw voor- en achternaam (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

'Functie' (verplicht)
 Appartementseigenaar Bestuurder (geen VvE beheerder) VvE professional Anders

Aanmelden voor nieuwsbrief? (verplicht)
 ja, graag

beantwoord de rekensom (om te controleren dat u geen 'robot' bent)

Onze VvE checklist wordt binnen 5 minuten automatisch verzonden nadat u op 'verzenden' heeft geklikt. Heeft u geen checklist ontvangen kijk dan eens in uw 'spambox.' Ontvangt u geen checklist, laat het ons even weten op info@vveplaats.nl

Wat u moet weten over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een VvE ontstaat zodra de Akte van Splitsing (AvS) bij de notaris is gepasseerd en deze AvS met de Splitsingstekening is ingeschreven in het openbare register (Kadaster).

In de AvS is vastgelegd hoe het gebouw en/of grond gesplitst is in appartementsrechten.Tevens is een Splitsingsreglement (SR) opgenomen in de AvS, dit zijn regels waaraan de VvE, appartementseigenaren en/of bestuurders zich moeten houden. De AvS is het juridisch fundament van de VvE, hieruit kan onder meer afgeleid worden hoe de kosten (VvE bijdrage = servicekosten = voorschotbijdrage ) verdeeld worden en hoeveel stemmen u als appartementseigenaar uit kunt brengen op de ALV.

Als u een appartement(srecht) koopt wordt u van rechtswege lid van de VvE, dit lidmaatschap kunt u niet opzeggen zolang u eigenaar bent van het appartement. Tevens bent u als appartementseigenaar verplicht om (financieel) bij te dragen aan de instandhouding van het gebouw, grond en/of de inrichting. Met andere woorden u moet als appartementseigenaar bijdragen aan het onderhoud en beheer van gemeenschappelijke zaken/delen (wat gemeenschappelijk is, is vastgelegd in de AvS en Splitsingstekening).

Wat wordt van u als appartementseigenaar verwacht?
– Betalen van de (maandelijkse) VvE  bijdrage
(- Bijwonen van de ALV (Algemene Ledenvergadering))
– Zich houden aan regels welke vastgelegd zijn in de AvS en/of het Huishoudelijk Reglement (HR)
– Indien regels niet nageleefd worden kan het bestuur en/of de ALV u boetes opleggen of in
 extreme situaties u de toegang van het appartement en (woon)gebouw ontzeggen

Wat wordt van het VvE bestuur verwacht?
– Benoeming van bestuurders door de ALV
– Gedegen kennis van de VvE materie hebben
– Voorbereidingen treffen voor het houden van de ALV
– Zorgdragen/er op toezien dat de VvE conform AvS, HR en vigerende wet- en regelgeving functioneert
– Zorgdragen/er op toezien dat  ALV besluiten goed worden uitgevoerd
(-Zorgdragen/er op toezien dat de (professionele) beheerder goed werk verricht/goed functioneert)
– Indien regels niet nageleefd worden kan de ALV het bestuur ontslaan en/of het bestuur financieel
  aansprakelijk stellen indien er schade geleden is.

Wat moet u zeker weten?
– De ALV besluit, niet het bestuur en/of de (professionele) beheerder
– U moet zich conformeren aan rechtsgeldige ALV besluiten
– U kunt een juridische procedure starten indien sprake is van een nietig of vernietigbaar besluit
– Besluiten die in strijd zijn met de AvS zijn nietig
– Het VvE bestuur heeft slechts een uitvoerende en controlerende taak en nagenoeg geen bevoegdheden
– Achterstallige betalingen van een appartementseigenaar worden uiteindelijk betaald door de overige
 (‘betalende’) appartementseigenaren, als er niet betaald wordt door de desbetreffende eigenaar.
– Voor wijzigingen aan of in gemeenschappelijke delen/zaken is toestemming van de ALV benodigd
– Het AvS kan soms bepalen dat het bestuur u toestemming moet gegevens alvorens u uw
  appartement kunt gaan verhuren / er iemand bij u in komt wonen.
– Een te lage (maandelijkse) VvE bijdrage leidt tot flinke extra VvE bijdragen van duizenden euro’s per
  appartementseigenaar, zodra er groot onderhoud gepleegd moet worden.